Strona główna » Regulamin, Polityka PrywatnościNie wybrano regionu - kliknij aby wybraćKanał RSS
  Wybierz region:

  Kategorie Ogłoszeń

  Schowek
  Twój schowek jest pusty

  Zobacz też

  Regulamin, Polityka Prywatności

   

  REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU

   

  I.Podstawowe definicje

   
  1. Portal - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej www.buyon.pl, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z www.buyon.pl
  3. Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa www.buyon.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
  4. Konto – część www.buyon.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach www.buyon.pl
  5. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający www.buyon.pl którym jest Małopolska Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie - Śródmieściu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395510, NIP 676-244-77-60, wysokość kapitału zakładowego 10.000 PLN, świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej www.buyon.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach www.buyon.pl , na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  6. Regulamin – niniejszy regulamin.
   

  II.Postanowienia ogólne

   
  1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
  2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Portalu z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.
   

  III.Ogólne warunki korzystania

   
  1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Portal jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
  2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w Portalu może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w Portalu daje również możliwość korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie Portalu. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta (link aktywacyjny) oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
  5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
  6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
  7. Formularz kontaktowy który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
  8. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
   

  IV.Zamieszczanie ogłoszeń

   
  1. Zamieszczanie ogłoszeń na Portalu jest bezpłatne.
  2. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail Użytkownika podanego podczas zamieszczania ogłoszenia lub podczas rejestracji. Aktywacja ogłoszenia z usługa promowania odbywa się po dokonaniu należytej płatności poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72; NIP: 6342661860; REGON: 240770255; KRS: 0000296790 lub poprzez płatność SMS Premium obsługiwaną przez Eurokoncept sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72; NIP: 676-233-99-70; REGON: 120379073; KRS: 0000270753, z chwilą zaksięgowania środków na koncie.
  3. Ogłoszenie wyświetlane jest przez okres 30 dni na listach wybranego województwa, miejscowości, powiatu lub dzielnicy w wybranej kategorii i podkategorii
  4. Po okresie 30 dni ogłoszenie zostaje usunięte z Portalu.
  5. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
  6. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem email użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń
   
  1. Zasady określające dopuszczalną treść ogłoszeń
   
  1. Ogłoszenia mogą być dodawane przez Użytkowników wyłącznie w kategorii właściwej dla treści ogłoszenia.
  2. Ogłoszenia tej samej treści nie mogą być powielane.
  3. W celu zwiększania zasięgu ogłoszeń zamieszczonych przez Użytkowników w Portalu, Administrator może zamieszczać je również w serwisach partnerskich prowadzonych przez kontrahentów.
  4. W celu zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z ogłoszeń w Portalu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i Regulaminem, każde ogłoszenie dodane przez Użytkownika może podlegać moderacji. Moderacja oznacza, że treść i forma każdego ogłoszenia może być sprawdzana przez Administratora, który w przypadku uznania, że treść ogłoszenia jest niezgodna z Regulaminem, narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje, może odmówić zamieszczenia ogłoszenia, usunąć część ogłoszenia lub usunąć całość ogłoszenie nie podając przyczyn odmowy zamieszczenia lub usunięcia ogłoszenia.
  5. Przy wyborze treści i formy ogłoszenia Użytkownicy powinni kierować się poniższymi regułami:
  a. tytuł ogłoszenia:
  • powinien odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi,
  • nie może zawierać adresów www,
  • nie może zawierać wulgaryzmów, obraźliwych słów,
  b. opis ogłoszenia: 
  • może zawierać adres www, jeśli adres kieruje do strony www użytkownika, na której prezentowany jest przedmiot ogłoszenia w celu zaprezentowania pełniejszego opisu lub dodatkowych zdjęć przedmiotu,
  • nie może zawierać treści reklamowych,
  • nie może zawierać samego adresu www,
  • powinien być, jak najbardziej szczegółowy,
  • powinien ściśle odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi,
  • musi odpowiadać kategorii, do której ogłoszenie zostało dodane, w przeciwnym razie zostanie usunięte bądź wstrzymane,
  • ogłoszenia dotyczące sprzedaży psów lub kotów muszą zawierać informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę (oddział i nazwa hodowli) i organizację lub związek, do którego należy właściciel hodowli, w przeciwnym razie Administrator może odmówić zamieszczenia lub usunąć ogłoszenie z serwisu,  c.   zdjęcia: 
  • muszą odzwierciedlać oferowany przedmiot lub usługę,
  • nie mogą zawierać adresów www,
  • z wyjątkiem ogłoszeń dotyczących usług nie mogą przedstawiać samych znaków firmowych, plików graficznych, wizytówek.
   
  1. Ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników w Portalu nie mogą zawierać ofert przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów, nie mogą również dotyczyć działalności naruszającej przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub zablokowania dostępu do ogłoszeń naruszających Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
  2. Portal nie może być wykorzystywany do:
   1. dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie bez posiadania prawa lub zezwolenia na taką dystrybucję lub bez możliwości powołania się na dozwolony użytek (prywatny lub publiczny),
   2. dystrybucji materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów lub przekazów o charakterze pornograficznym,
   3. zamieszczania ogłoszeń dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym podobnym systemie,
   4. zamieszczania ogłoszeń dotyczących sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich, licencjackich i innych,
   5. zamieszczania ogłoszeń oferujących lub informujących o pracy wykonywanej w domu polegającej na rozsyłaniu jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
   6. zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży: narkotyków i substancji psychoaktywnych, broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych, papierosów i produktów tytoniowych, biletów na mecze piłki nożnej, produktów farmakologicznych i lekarstw, organów ludzkich,
   7. zamieszczania ogłoszeń dotyczących działań naruszających ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności ogłoszeń dotyczących zakazanego przez ustawę:
  wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach,
  prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych,
  wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (przy czym zakaz nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt); psy i koty pochodzące z miejsc innych niż miejsca ich chowu lub hodowli mogą by jedynie oddawane za darmo i zamieszczane w kategorii „Oddam za darmo”,
  rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (przy czym zakaz nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów),
  nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach,
  nabywania psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (przy czym zakaz nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt).
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
  2. Dane kontaktowe Użytkowników Portalu służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Wykorzystywanie danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich rozpowszechnianie lub innego rodzaju dystrybucja, jest zabronione, chyba, że osoba której dane dotyczą wyraziła dobrowolną, wyraźną zgodę na takie korzystanie z dotyczących jej danych. Na żądanie uprawnionych organów, Administrator udostępnia tym organom dane dotyczące użytkowników na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
   

  VI. Promowanie ogłoszeń

  Portal umożliwia promowanie ogłoszeń które podlega opłacie. Szczegółowy cennik w warunki promowania ogłoszeń zamieszczony jest w zakładce "CENNIK".
   

  VII. Zasady odpowiedzialności

  1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Portalu.
  3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Portalu, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
  6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
   1. łamią niniejszy Regulamin,
   2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
   3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
   4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
   5. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Portalu Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
  9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Portalu Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Portalu mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.
   

  VIII. Reklamacje i odstąpienie od umowy

  1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres ogloszenia@buyon.pl  lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
  4. Reklamacje dotyczące działania usługi SMS Premium należy zgłaszać do Eurokoncept sp. z o.o. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
  5. Każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z Portalu lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail ogloszenia@buyon.pl . Usunięcie konta polega na zalogowaniu się do serwisu Portalu i wybranie opcji "usuń konto".
  6. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia.
  7. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.
   

  Załącznik nr 1 Regulaminu - Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem  Portalu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
  3. Niektóre obszary Portalu mogą wykorzystywać "cookies" zgodnie z "Polityką plików cookies". Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.
   
   
  Załącznik nr 2 Regulaminu - Polityka plików cookies
  Poniższa polityka dotycząca cookies obejmuje wszystkie strony internetowe oraz wersje stron na urządzenia mobilne tworzone przez  Małopolską Grupę Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Plac Szczepański 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie - Śródmieściu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395510, NIP 676-244-77-60, zwaną w dalszej części tekstu Administratorem.

  Używając strony www.buyon.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. W przypadku niewyrażenia zgody na używanie przez nas cookies należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki albo zaprzestać używania stron tworzonych przez Administratora

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Małopolska Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Plac Szczepański 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie - Śródmieściu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395510, NIP 676-244-77-60,
   
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics;
  d) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  e) dostosowania treści reklam emitowanych w Portalu.

  5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  6. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

  10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
   
   
   
  Załącznik nr 3 Regulaminu - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
   
  W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) Użytkownik może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: ……… lub drogą pocztową na adres ……………
  Użytkownik może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.
   
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
   
   
  ……………..………...
  ul. ……………………
  ……………………… 
  …………@....................
   
  Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Portalu www.buyon.pl
   
  Data zawarcia umowy to ................................................
   
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       podpis
     Płatności obsługuje Dotpay
  Płatności obsługuje Dotpay.pl

  Copyright © BuyOn.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone
  Realizacja: Edios.pl